725 000 700

Sousedské vztahy

Bazén na zahradě:
Kdy potřebujete stavební povolení a kdy souhlas od souseda?

Co můžu postavit na hranici pozemků?
Podle druhu zástavby mohou být rodinný dům, garáž a další stavby, které souvisí s užíváním rodinného domu, umístěny až na hranici pozemku. Ve stěně však nesmí být žádná okna ani jiné otvory. Stavební úřad však k udělení výjimky přistoupit nemusí. Důležité je získat souhlas souseda.

Jak daleko od hranice pozemků může být strom?
Nový občanský zákoník stanoví přípustnou vzdálenost od společné hranice pozemků 3m pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m a 1,5m pro ostatní stromy. Před tímto pravidlem má však přednost úprava místních zvyklostí.

Jak daleko od hranice pozemků postavit plot?Z hlediska legislativy také platí, že oplocení musí být situováno na pozemku stavebníka a nesmí přesahovat na sousední pozemky. Také nesmí bránit přístupu na další pozemky nebo zamezovat výhledu na komunikaci. Dále je nutno si uvědomit, že legislativa neukládá povinnost pozemky u rodinných i bytových domů oplocovat.

Jak daleko se může sázet túje od plotu souseda?
Nejsou drahé, nejsou náročné, vcelku rychle rostou a dají se dobře stříhat a tvarovat, tím pádem se dají umístit a také umisťují bezprostředně k plotu. Má to jeden háček. Být by tam po právní stránce neměly. Měly by mít odstup od plotu 1,5 m.

Jak daleko stavět od souseda?
Vzdálenost mezi rodinnými domy musí být minimálně 7 m, které by si mezi sebe měli sousedi rozdělit, tedy každý 3,5 m. Ve zvláště stísněných podmínkách jsou to 4 m. Vzdálenost domů a domků od společných hranic sousedících pozemků je stanovená na 2 m.

Jak daleko od plotu může soused stavět?
501/2006, kde se píše, že “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Znamená to tedy, že stavba zahradního domku blíže než 2 metry od plotu sousedů není povolena.

Kdy lze stavět na hranici pozemku?
Zásady umístění stavby na pozemek. Ve stísněných poměrech lze snížit odstup na 2 m (mezi stavbami 4 m). V případě, že je soused dále od společné hranice pozemků než 4 m, lze snížit z vaší strany vzdálenost na 2 m. Dokonce lze některé stavby umístit až na hranici pozemku. Tyto vzdálenosti jsou, ale pouze na výjimku.

Co s listím od souseda?
Soused má povinnost toto listí odstranit, načež my máme povinnost jej za tímto účelem pustit na svůj pozemek, stejně tak však můžeme listí shrabat, větve sebrat a sousedovi předat. Hranice pozemku jsou zpravidla vytyčeny takzvanými rozhrady (ploty, zdi, meze apod.).

Jak daleko od plotu mohu mít kompost?
Pro vzdálenost kompostu od hranice pozemku žádné pravidlo stanoveno není. Obecně by se sousedé měli zdržet všeho, co nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžuje jiné. Toto obecné pravidlo znamená, že míru obtěžování je třeba zkoumat vždy v konkrétním případě - zápach, umístění, riziko pro sousední pozemek, apod.

Jak je to s plotem mezi sousedy?
Pokud je plot na hranici dvou sousedských území a nelze určit jeho majitele, zpravidla jsou vlastníkem obě strany a předpokládá se podílení na nákladech a opravách. Jestliže ho ale jeden ze sousedů vybudoval na vlastní náklady, je výlučně jeho a musí se o něj řádně starat.

Jak vysoký může mít soused plot?
Stavba plotu a aktuální znění stavebního zákona. Pokud oplocení splňuje podmínky, při kterých není potřeba vést územní řízení ani stavbu ohlašovat, je možná stavba plotu bez souhlasu souseda. V opačném případě – zejména v případě výšky plotu nad 2 metry, je písemný souhlas souseda nedílnou součástí územního řízení.

Jak se bránit proti stavbě na sousedním pozemku?
Nejúčinnější je prevence. Jako sousedé byste o výstavbě měli vědět předem. Pokud vše běží, jak má, stavební úřad vás v předstihu obešle jako účastníky územního řízení. Díky tomu si můžete prostudovat projektovou dokumentaci, vyjádřit námitky, a pokud se s investorem nedohodnete, jak ochránit váš dům, podat odvolání.

Jak oddělit zahradu od sousedů?
Soukromí na zahradě, aneb když máte sousedy blízko. Oddělit se můžete třeba jen nízkou zídkou a shora spustit závěsy či dřevěné nebo bambusové rolety. Skvělým řešením může být přírodně vypadající dělící stěna. Ideální je skrýt své soukromí za poloprůhlednou zeď, která vám stále ještě umožňuje obdivovat krásu okolí.

Kdy musím pustit souseda na svůj pozemek?
Odpověď je jednoduchá, pokud je to nezbytně nutné z důvodu ukotveného v zákoně, pak vás na svůj pozemek pustit musí. I když rozhodně ne bez předchozí domluvy a souhlasu.

Jaká práva má vlastník věcí? 
Vlastnické právo je chápáno jako soubor následujících dílčích práv: právo věc držet (ius possidendi), právo věc užívat a požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi) a. právo s věcí nakládat (ius disponendi).

Jak daleko sazet stromy od souseda? 
Zákon stanovuje jako přípustnou vzdálenost pro stromy od společné hranice pozemků 1,5 metru, v případě stromů přesahujících výšku 3 metry jsou to 3 metry. V každém jednotlivém případě je ale důležité přihlédnout k místním poměrům dané oblasti.

Co je možné postavit bez stavebního povolení?
Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou?
osoby která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě, musí být vyznačen na situačním výkresu. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený. Co se týče parametrů situačních výkresů, u těchto stavební zákon nestanoví bližší podmínky, ani co do náležitostí ani co do obsahu.

Jak daleko sázet od sousedova plotu?
V případě, že si na svém pozemku chceme vysadit živý plot, měli bychom dodržovat minimální vzdálenost 1,5 m. Pokud plánujete porost větší než 3 m, vzdálenost od plotu bude rovněž 3 m. Nicméně zákon pamatuje i na to, že ve vhodné době může soused šetrným způsobem ošetřit tu část keře, která přesahuje na jeho pozemek.

Co to je hranice pozemku?
Hranice (pozemku, katastrálního území nebo státu) je definovaná jako spojnice bodů. Tyto body mohou být označeny mnohými způsoby. Nejtypičtější způsob označení je mezník, roh budovy, lomový bod oplocení, ohradní zdi apod. V těchto případech se říká, že hranice je označena trvalým způsobem.

Jak daleko může být studna od hranice pozemku?
Vzdálenost pro umístění vrtu nebo studny je 3 m od hranice pozemku, jako u jiných staveb. Pokud by na vašem pozemku byla studna, septik nebo vrt, bude se počítat s odpovídajícími vzdálenostmi od těchto staveb.

Jak daleko od plotu postavit dřevník?
„o obecných požadavcích na využívání území“. V daném případě se jedná pravděpodobně o stavbu, která je doplňkovou stavbou ke stavbě rodinného domu. Tyto stavby musí být umístěny v souladu s odst. 5 uvedeného ustanovení vyhlášky 2 m od hranic se sousedními pozemky.

Jak stavět na hranici pozemkuLidé se také ptají, jak daleko dům od silnice? ODPOVĚĎ: Dle § 25/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území musí být vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.

Z jaké strany se měří výška plotu?
Uvádí se všude výška jen plotu či zídky ale nikde, odkud se má v případě výškově různých pozemků vycházet. Odpověď No, žádný předpis to nestanovuje. Musel by v konkrétním případě k tomu zaujmout stanovisko stavební úřad.

Jak se zbavit sousedova stromu?
A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou, ve které budete žádat, aby soud určil, že je soused povinen zdržet se obtěžování stínem ze své nemovitosti dopadajícím na vaši nemovitost.

Jak donutit souseda odstranit strom?
V rámci využití daného ustanovení doporučujeme neriskovat a takto poškozené dřeviny nakácet sami, ale obrátit se například na příslušný hasičský útvar, který je k těmto zásahům uzpůsoben. Pro prokázání bezprostředního ohrožení vám pomůže posudek dendrologa, který osobě zajišťující havarijní kácení předložíte.

Jak donutit souseda posekat trávu?
Některé obce po neuposlechnutí výzvy samy trávu posekají a zašlou fakturu vlastníkovi. To už je ale na praxi jednotlivých obcí. Vaši prosbu tedy adresujte na obci odboru životního prostředí. Pokud byste se nedočkali nápravy, můžete podat stížnost na obec krajskému úřadu.

Kdo řeší sousedské vztahy?
Některé sousedské vrtochy můžeme přejít s úsměvem, ovšem když začnou sousedé zasahovat do vašich práv, je třeba se ohradit. Na pomoc můžete povolat policii, obecní úřad, právníky i soudy.

Jak poznám který plot je můj?
Odjakživa z dřívějších dob platilo, že vlastníkovi pozemku patří plot, který je po jeho pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace. Tohle ale už dávno neplatí. Nyní se vlastnictví plotu posuzuje podle toho, kdo ho postavil.

Kdy je povinnost oplotit pozemek?
Většinou je nutné mít souhlasy vlastníků sousedních staveb, které se vyznačují na situační výkres s předmětnou stavbou plotu. Jestliže je podaná žádost úplná a záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona, stavební úřad vydá ve lhůtě do 30 dnů územní souhlas. Ten pak platí 12 měsíců od jeho vydání.

Co když soused nedá souhlas se stavbou?
Pokud nezískáte souhlas sousedů, ještě to neznamená, že nemůžete stavět. V takovém případě však nemůžete využít jednodušších možností — územního souhlasu a ohlášení, ale budete muset požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Jak se bránit proti stavbě?
Z ustanovení § 10 uvedeného zákona vyplývá, že každý má právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, která patří do jeho působnosti. Bránit se lze také žalobou ke správnímu soudu na nečinnost stavebního úřadu, podle § 4 zákona č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní.

Kdy lze stavět na hranici pozemku?
Ve stísněných poměrech lze snížit odstup na 2 m (mezi stavbami 4 m). V případě, že je soused dále od společné hranice pozemků než 4 m, lze snížit z vaší strany vzdálenost na 2 m. Dokonce lze některé stavby umístit až na hranici pozemku. Tyto vzdálenosti jsou, ale pouze na výjimku.